OfisPaneli Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK KOŞULLARI

İşbu üyelik koşulları (“Koşullar”), merkezi Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Multinet Plaza 12/2/B adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 19302/5 sicil numarası ile tescilli Ofispaneli İşletme Yönetimi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile, kimlik ve adres bilgileri işbu Koşullar’ın imza bölümünde bulunan üye (“Üye”, Şirket ile birlikte, müştereken, “Taraflar” ve bunların her biri, aynı zamanda, münferiden, “Taraf”) arasında geçerlidir.

MADDE 1. ÜYENİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu Koşullar kapsamında, Üye, Şirket’in yapmış olduğu anlaşmaları kullanması durumunda, Şirket ile tedarikçileri arasında yapılan söz konusu tedarik anlaşmalarında belirtilen şartlara tabi olduğu kabul ve taahhüt etmektedir.

Şirket’in ve/veya ilgili tedarikçinin gerekli görmesi ve/veya kanunen gerekli olması halinde, Üye, ilgili tedarikçilerle ayrıca sözleşme imzalayacaktır.

 

MADDE 2. ŞİRKETİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket, prensip olarak, işbu Koşullar çerçevesinde, Üye’nin, Şirket’in anlaşmalı tedarikçileri ile bir araya gelmesine aracılık yapmakta ve bunun ötesinde herhangi bir rol üstlenmemektedir. Hal bu iken, Üye’nin, ilgili tedarikçilerin öngöreceği ve Üye tarafından kabul edilecek şartlar çerçevesinde ürün ve hizmet alması ile ilgili olarak, ilgili ürün ve hizmetlerin niteliği ve ilgili tedarikçilerin her türlü fiili, hareketi ve hareketsizliği de dahil olmak üzere, herhangi bir konuda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır. Bununla birlikte, Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, aracılık faaliyetlerinin ötesinde, yeniden satıcı pozisyonunda da yer alıp, hizmet ve ürün tedariklerinde, bunları Üye’ye Üye’nin yazılı onayı ile faturalandırabilecektir. Bu halde dahi, sorumluluk ilgili tedarikçilerde olup, Şirket’in, tedarik edilen hizmet ve ürünlerin niteliğinden herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Şirket’in, dilediği zamanlarda, Üye’nin önceden yazılı onayını alarak piyasa şartlarına istinaden ve kendi takdirine bağlı olarak, Üye’ye uygulanan ücretleri tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.
Şirket, Üye’ye, www.app.ofispaneli.com/ adresine giriş yapılması ve anlaşmalı tedarikçilerin anlaşmalarından yararlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifre tahsis edecektir. Üye, sisteme girerken yer alan kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek sisteme giriş yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket (veya, uygulanabilir olması halinde, ilgili tedarikçiler), tamamen kendi takdirine bağlı olarak, dilediği zamanlarda, Üye’ye, ilgili tedarikçi anlaşmalarını kullanması durumunda belirli bütçeler dahilinde, indirimler ve çeşitli promosyonlar uygulayabilir. Bununla birlikte, Üye’nin, Şirket’e ve/veya ilgili tedarikçilere olan taahhütlerine (süre ve ödeme yükümlülüklerine aykırılık halleri özellikle dahil olmak üzere) uymaması halinde, Şirket’in (veya, uygulanabilir olması halinde, ilgili tedarikçilerin) halihazırda uygulamış olduğu tüm promosyonlardan kaynaklanan ekonomik faydalar için, Şirket’in (veya, uygulanabilir olması halinde, ilgili tedarikçilerin) Üye’ye rücu ve bunları Üye’den talep hakkı söz konusu olacaktır.

Şirket, Üye’nin önceden yazılı onayını alarak dilediği herhangi bir zamanda, işbu Koşullar çerçevesindeki hak ve borçlarını ve ilgili tedarikçilerle olan sözleşmelerini, dilediği kişiye devredebilir.

 

MADDE 3. SÜRE ve FESİH

İşbu Koşullar imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bunu takip eden 1 sene süreyle yürürlükte kalacaktır. Koşullar, süre sonundan 15 gün öncesine kadar Taraflar’dan birince diğerine bildirim yapılmadığı sürece, aynı şartlarla, 1’er senelik süreler için uzayacaktır.
Bununla birlikte, Taraflar’ın her biri, Koşullar süresince dilediği zaman herhangi bir neden göstermeksizin 15 gün önceden bildirmek kaydıyla Koşullar’ı tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkına sahiptir. Bu halde, Taraflar’ın her biri, halihazırda tahakkuk etmiş olabilecek alacaklar dışında, söz konusu fesih sebebi ile herhangi bir alacak, zarar tazmini vb. bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4. MUHTELİF HÜKÜMLER

a. Tüm Anlaşma: İşbu Koşullar (www.ofispaneli.com portalında yer alan kullanıcı sözleşmesi ile birlikte), konusuna ilişkin olarak Taraflar arasında mutabık kalınan ilke ve kuralları düzenleyen tek asli belge olup, daha önce yapılmış olan veya olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşme ve anlaşmaların yerine geçmektedir.
b. Feragat: Şirket’in işbu Koşullar altındaki haklarından feragati ancak feragat edildiğini açıkça dile getiren yazılı ve imzalı bir belge ile mümkün olabilecek, Şirket’in işbu Koşullar altındaki haklarından birini veya birden fazlasını, zamanında, kısmen veya hiç kullanmaması, ilgili haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.
c. Kısmi Hükümsüzlük: İşbu Koşullar’ın bir bölümünün geçersiz veya hükümsüz olması veya sonradan bu hale gelmesi durumunda, Koşullar’ın kalanı bundan etkilenmeyecek, geçersiz veya hükümsüz bölüm, Şirket’in işbu Koşullar’ı kabul ederken işçinde bulunduğu ekonomik ve/veya hukuki fayda gözönünde bulundurularak, en yakın anlamı verecek şekilde değiştirilmiş addolunacaktır.
d. Bildirimler: İşbu Koşullar ile ilgili tüm bildirimler, Taraflar’ın işbu burada yazılı adreslerine, noter kanalıyla veya alıcının tebellüğü tevsik eden imzası alınmak şartıyla elden teslimle iletilecek, adres değişiklikleri bu yöntemlerle bildirilmediği sürece eski adrese yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.
e. Gizlilik: İşbu Koşullar yürürlükte olduğu sürece ve sonrasında, Taraflar, birbirlerine ait ticari olan veya olmayan her türlü bilgiyi, gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak, Taraflar’dan birinin kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen veya mevzuat veya yargı kararları uyarınca ifşa edilmesi gerekebilecek bilgiler bu kapsam dışındadır. Ayrıca, her halükarda, Şirket’in, Üye’nin kişisel verilerini, yürürlükteki kişisel verilen korunmasına dair mevzuat ve yargı kararları ışığında, kendi takdirine bağlı olarak, dilediği şekilde kullanması, işlemesi ve bunlardan her şekilde faydalanması mümkündür.
f. Masraflar ve Vergiler: İşbu Koşullar ile ilgili olarak doğabilecek damga vergisi taraflarca eşit olarak ödenecektir.
g. Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Halli: İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, işbu Koşullar ile ilgili ihtilafların hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.